Poskytované sociálne služby

V domove sociálnych služieb § 38 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách

V domove sociálnych služieb sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3, alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3.

V domove sociálnych služieb sa:

 1. poskytuje
  • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
  • sociálne poradenstvo,
  • sociálna rehabilitácia,
  • ošetrovateľská starostlivosť,
  • ubytovanie,
  • stravovanie,
  • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
  • osobné vybavenie,
 2. zabezpečuje
  • pracovná terapia,
  • záujmová činnosť,
 3. utvárajú podmienky na
  • úschovu cenných vecí.